O fundacji

…Wy sami musicie wiedzieć, co macie robić… Dokąd iść…

Lech Bądkowski Legenda o pustelniku

Zakładając fundację, mieliśmy na celu misję przekazywania następnym pokoleniom ideałów i koncepcji wolnego i samorządnego społeczeństwa obywatelskiego, które propagował i przekazywał potomnym Lech Bądkowski.

Brzmienie misji ze statutu naszej fundacji:

Celem fundacji jest prowadzenie i popieranie działań w kierunku wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, obywatelskiej, edukacyjnej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju demokracji, kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Polski a szczególnie Pomorza, szacunku dla tradycji, budowy jedności społecznej oraz – co na wielu płaszczyznach powiązane jest z powyższym – upamiętnienie postaci Lecha Bądkowskiego m.in. jego postawy życiowej, dorobku intelektualnego, działalności społecznej, politycznej, literackiej, publicystycznej.